11 October 2011

आवर्त सारणी


vkorZ lkj.kh dks oxksaZ (Groups) ds vuqlkj ;k vkorksZ (Periods) ds vuqlkj vf/kdre 10 feuV esa ;kn fd;k tk ldrk gSA
¼yhuk uke dh lqgkxu ,oa mlds bdykSrs cPpsa dh dgkuh gS½
‘S’ Block
oxZ & 1     Li       Na      K       Pb      Cs      F    
Group (I)     yhuk  us     dh    jc    ls    Qfj;kn   ¼fd Hkxoku mls csVk ns½
oxZ & 2           Be      Mg     Ca      Sr       Ba      Ra
¼csVk iSnk gqvk½     csVk   ekaxs   dkj   LdwVj cki   jk;s
‘D’ Block
oxZ & 3          Sc      Y       La      Ac
¼yM+ds ds pkpk½    ,llh ;kno  yk,   ,lh dkj
oxZ & 4          Ti                 Zr                Hf                Rf
¼dkj dk uke Fkk½   VkbVsfu;e   tsM&vkj    gkbZQkbZ      jQVQ
oxZ & 5          V                 Nb                         Ta                Db
¼vc yM+dk cny x;k½    oUns ekrje  uk cksys      VkVk        MsMh cksys
oxZ & 6          Cr                Mo               W                Sg
¼ckgj i<+us x;k    dksfj;k ls    eksVh        okbQ       lXxw
rks½               yk;k
oxZ & 7          Mn               Tc                Re                Bn
¼mldh okbQ½      eaxw         Vhlh        jsyos okys    ckgj xbZ
                                          ds lkFk
oxZ & 8          Fe                          Ru                Os                Hs
¼mldh okbQ½      Qjkj ¼gks xbZ½            :i;s        olwy ds     galrs gq,
oxZ & 9          Co                Rh                Ir                 Mt
oxZ ¼10½] oxZ ¼11½] ox ¼12½ esa vc ge if.Mr fufdy izlkn ds ckjs esa tkusxsaA
oxZ & 10         Ni                Pd                Pt
fufdy      izlkn       if.Mr       ¼cgqr tqvk [ksyrs Fks½
oxZ & ¼II½        Cu                Ag               Au
¼,d fnu tq, esa½   rkack        pkanh        lksuk
oxZ & 12         Zn                Cl                           Hg
                  tLrk       dS”k fMikftV      gkj c;s      ¼tq, esa½
¼dkSu lh oLrq dgka dh e”kgwj gS\½
P Block
oxZ & 13         B                  Al                Ga                In                 Ti
                  cSaxu        vkyw        xksHkh        bu          Fkkyh
oxZ & 14         C                  Si                 Ge                Sn                Pb
                  dkyk        fljdk       teZuh dk    Jhuxj dh   ikoHkkth
oxZ & 15         N                 P                  As                Sb                Bi
                  uku         ijsBk        vkfLVª;k dk  lSnkckn dh  fcj;kuh
oxZ & 16         O                 S                  Se                Te                Po
                  vksfu;u     lykn       lhfc;k dk   rsgjku dk   iqyko
oxZ & 17         gSykstu F, Cl, Br, I  gSA
oxZ & 18         ukscsy /kkrq,a gSA

¼ySaFksukbM Js.kh½ ‘F’ – Block
Ce                Pr                 Nd                         Pm               Sm               Eu
lst         ij          ujk;unŸk          izkbe        lapkj       ;wjksi
                        cuuk pkgrs Fks      fefuLVj     ea=h x;s
                                                                      cu x;s
Gd                         Tb                          Dy                               Ho    
feys xkM ls        fVªC;wV ¼gks x;s½     MkbZ [kqnk x;k dcz ;kuh   gksy
¼xkM us fn;k½
Er                Tm                         Yb               Lu    ¼D;ksafd FkkeLku ls iSlk fy;s Fks½  
bUthfu;j    Fkkelu            ,sV ch       yqd
Analyticl Chemistry ds 6 Groups  muds Precipitate ,oa muds jax ;kn djuk gks rks blh izdkj ;kn djrs gSaA ¼lEidZ djsa 09807359881ij½
          Physical chemistry esa yksx ftrus loky iwjs Physical chemistry ls djkrs gSa mlls dgha T;knk loky ge ,d Chapter ls djkrs gSaA  fQj Hkh gekjk iwjk ikB;Øe 31 fnlEcj ls igys lekIr gksrk gS] ge Nk=ksa esa le> fodflr djrs gSaA
Reaction ;kn j[kus ds rjhds %&
oSls rks Reaction le>us dh fo’k;oLrq gS fdUrq vki pkgs rks csgrjhu Accuracy ds lkFk viuh Memory esa yEcs le; rd fuEu rjhds ls bUgsa lqjf{kr dj ldrs gSaA
tSls& HNO3 dh RXN
Mg rFkk Mn ¼eSxuht½ vfr ruq HNO3 ds lkFk gkbMªkstu rFkk /kkrq ukbVsªV nsrs gS&
dSls ;kn j[ksxsa \
esxkeSu            cgqr fny   okyk             º;weu   gS
Mega Man             cgqr  dil      okyk             Hu   man gS

Mg ,oa Mn            Very dil       HNO3             H2 $           Meal  Nitrate nsrs gSa
(Magnesium nitrate or Magnese nitrate) gS
Inorganic dh ckdh Rxn ,oa  Organic dh lkjh Reaction ds fy, lEidZ djsaA eks0&9807359881

Featured post

जीवन हैं अनमोल रतन ! "change-change" & "win-win" {a motivational speech}

जीवन में हमेशा परिवर्तन होता ही रहता हैं |कभी हम उच्चतर शिखर पर होते हैं तो कभी विफलता के बिलकुल समीप |हमे अपने स्वप्नों की जिंदगी वाली स...